Консултиране

Психологическото консултиране представлява междуличностен процес за оказване на помощ и подкрепа при затруднения и проблеми, съпътстващи човека в неговия живот. 

В началото на този процес се изследват вредящите мисли, чувства и поведения. Следва да се формулират целите на работата, да се изследват алтернативни поведения, които клиентът след проверка в реалността да приеме или отхвърли. 

Ако успехът на психологическото консултиране се измерва с промененото поведение на клиента, който заживява живота си по-качествено, то трябва да се отбележи и факта, че цялостният процес следва свое собствено развитие, съобразено с всяка индивидуалност. 

Ефективността на консултирането зависи от множество фактори, някои от които са връзката и доверието, изградени между личността на психолога и личността на клиента, миналия опит и ресурсите на единия и на другия, ангажираността и мотивацията за работа. Друг важен компонент представляват очакванията и представите на клиента за психолога и консултирането, те изграждат рамката, в която ще се работи, маркират територията, която е обект на изследване и промяна. 
Семейното консултиране е форма на психологическа помощ, целяща изграждане и поддържане на хармонични отношения, развиване на умения за справяне в конфликтни и кризисни ситуации, подобряване на комуникацията между семейните членове. 

Най-често семейства и двойки търсят подкрепа, когато се затрудняват да общуват и да разрешават конфликтите си; при сексуални проблеми или ревност и изневяра; при развод, раздяла или смърт на член на семейството; при случаи на насилие и др.
Консултиране на родители и тийнейджъри  Често родителите се тревожат около развитието и промяната в децата им, тревожат се дали са добри родители и се страхуват да признаят, че имат нужда от помощ. 

Консултативната работа има за цел да изследва потенциала на родителската функция, да го подкрепи и развие. 

Консултирането може да бъде самостоятелна форма на психологична помощ или част от паралелна работа за децата и родителите.

Причини да потърсят консултация биха могли да са проблеми в общуването с децата или между децата в семейството; агресивни прояви на децата и трудности в социализацията и образованието; когато децата са станали свидетели или жертви на насилие; при промени в поведението без видима причина и др. 
 Основни принципи при консултирането

·         Конфиденциалност - отнася се до доверителните отношения между клиент и психолог;

·         Толерантност и уважение към вътрешния свят на клиента - приемане на всички хора като равни и зачитане на правото им на личен живот, коректно и етично отношение;

·         Компетентност и отговорност - професионална компетентност и непрекъсната грижа за повишаване качеството на консултирането; коректно отношение към клиента, изключващо психологическа, финансова или друга експлоатация. 


За да запишете час, използвайте формата за контакт или се обадете на GSM: 0898 59 83 84

 


 

Уебсайт в Alle.bg